หัวซ้าย
นกน้อยทำรังแต่พอตัว   ไม่อยากจนจงอย่าเป็นหนี้  ( อย่าคิดมีบัตรเครดิต ถ้ายังไม่พร้อม  จะเจอดอกเบี้ยมหาโหด )
กลับหน้าแรก   ขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัว โดยตรงกับนักกฏหมาย
เมนต์หลัก
 
หัวซ้าย
นกน้อยทำรังแต่พอตัว   ไม่อยากจนจงอย่าเป็นหนี้  ( อย่าคิดมีบัตรเครดิต ถ้ายังไม่พร้อม  จะเจอดอกเบี้ยมหาโหด )
Language
สมาชิก VIP Login ที่นี่ค่ะ
User login
user
pwd

เพิ่มเพื่อน
รับข่าวสาร
มาเป็นเพื่อนเรามีแต่ได้

วิทยุปลดหนี้

maps.google.com
 
พันธมิตร & ผู้สนับสนุน

อุปกรณ์นักสืบ
(ขาย-ให้เช่า)
เจ้ากรรมนายเวร
เจ้ากรรมนายเวร
เวรกรรมแก้ไม่ได้
แต่หยุดเวรกรรมได้
คน10จำพวกคบไม่ได้
ID: 0863222544
 
 
Welcome To  S Detective & lawyer Online
เปิดเผยความจริง  เพื่อให้เกิดความยุติธรรม

อัตราค่าบริการว่าความทั่วประเทศ

 รับว่าความแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน
    ๑ ในศาลชั้นต้น
    ๒ ชั้นอุทธรณ์ หรือฎีกา ...
    ๓ ชั้นบังคับคดี

สมาชิกทั่วไป

. ในศาลชั้นต้น ค่าวิชาชีพ ๐๐,๐๐๐ บาท ( ไม่รวมค่าขึ้นศาล ค่าฤชาธรรมเนียมศาล และอื่นๆ
       เบิกตามจริง )
. ในศาลอุทธรณ์ หรือฎีกา ค่าวิชาชีพ ๐๐,๐๐๐ บาท ( ไม่รวมค่าขึ้นศาล ค่าฤชาธรรมเนียมศาล
       และอื่นๆ เบิกตามจริง )
. ชั้นบังคับคดีค่าวิชาชีพ ๐๐,๐๐๐ บาท ( ไม่รวมค่าขึ้นศาล  ค่าฤชาธรรมเนียมศาล และอื่นๆ
       เบิกตามจริง )

สมาชิก VIP

. ในศาลชั้นต้น ค่าวิชาชีพ ๐๐,๐๐๐ บาท ( ไม่รวมค่าขึ้นศาล ค่าฤชาธรรมเนียมศาล และอื่นๆ
       เบิกตามจริง )
. ในศาลอุทธรณ์ หรือฎีกา ค่าวิชาชีพ ๐๐,๐๐๐ บาท ( ไม่รวมค่าขึ้นศาล ค่าฤชาธรรมเนียมศาล
       และอื่นๆ เบิกตามจริง )
. ชั้นบังคับคดีค่าวิชาชีพ ๐๐,๐๐๐ บาท ( ไม่รวมค่าขึ้นศาล  ค่าฤชาธรรมเนียมศาล และอื่นๆ
       เบิกตามจริง )

  สมาชิกไม่มีเงินก้อนสามารถจ่ายเป็นรายเดือนๆละ ๑,๐๐๐ บาทขึ้นไป ( รวมทุกคดี )

สืบคดี  สืบพฤติกรรมบุคคล  สืบทรัพย์

. สืบคดี   ค่าวิชาชีพ ๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ( ไม่รวมค่าเป็นพยานศาล ค่าฤชาธรรมเนียม
      และอื่นๆ เบิกตามจริง )
. สืบทรัพย์  ค่าวิชาชีพ ๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ( ไม่รวมค่าเป็นพยานศาล ค่าฤชาธรรมเนียม
      และอื่นๆ เบิกตามจริง )
. สืบพฤติกรรมบุคคล ค่าวิชาชีพ ๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อวัน ( ไม่รวมค่าเป็นพยานศาล
      ค่าฤชาธรรมเนียมและอื่นๆ เบิกตามจริง )
. ถ่าย VDO   ชั่วโมงละ ๑,๕๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท เหมารวม ๒๕,๐๐๐ บาทต่อวัน ( ไม่รวมค่า
      เป็นพยานศาล ค่าฤชาธรรมเนียมและอื่นๆ เบิกตามจริง )
. บันทึกเสียงโทรศัพท์บ้าน , มือถือ ๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ บาท เหมารวม ๑๕,๐๐๐ บาทต่อวัน
. สืบบุคคลหาย   วันละ ๒,๕๐๐ บาท ( ไม่รวมค่าเป็นพยานศาล ค่าฤชาธรรมเนียมและอื่นๆ
       เบิกตามจริง )

   หมายเหตุ   

   ก . มัดจำ ๕๐ %
   ข . มัดจำอุปกรณ์ ๐๐,๐๐๐ - ๐๐๐,๐๐๐ บาท
   ค . กรณีที่เลิดเมิดสิทธิต่อบุคคลคน ผู้ว่าจ้างต้องร่วมรับผิดในฐานะตัวการ หรือผู้สนับสนุน

จะทำอะไรขอให้ปรึกษาผู้รู้กฎหมายหรือทนายความปลอดภัยที่สุด

สมาชิกหลายท่านมักต้องการที่จะรู้ว่าถ้าจะจ้างทนายให้ว่าความ   จึงอยากจะรู้ว่าค่าบริการว่าความ
จะถูกหรือแพง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการรู้เพื่อเปรียบเทียบกับสำนักกฎหมายอื่นๆ หรือทนาย
ท่านอื่นๆ  เพราะตัวสมาชิกเองจะเข้าไปหลายเว็บ ไปเขียนกระดานกฎหมายถามปัญหา หรือโทร
ไปถามจนได้ข้อกฎหมายที่แท้จริง แต่ตัวเองไม่อาจตกลงกันทนายที่ไปปรึกษาได้เพราะอาจมีราคา
ว่าความที่แพง  หรือถึงแม้จะไม่แพงแต่ตัวเองคิดว่าจะหาที่ถูกๆ เพื่อจ้างให้ว่าความ โดยแสดงความ
อวดรู้กฎหมายว่าทนายจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างหนี้ เพราะตัวเองไม่รู้แต่ไปปรึกษากับทนายหรือ
นักกฎหมายที่เป็นมืออาชีพมาจึงแสดงความเก่งกฎหมาย   

 มีสมาชิกทั่วไปหลายท่านที่เป็นนักกฎหมาย สำนักกฎหมาย ทนายความ ข้าราชการ นักสืบและ
ผู้มีภูมิความรู้สูง  ที่อยากจะหากินทางกฎหมายแต่ไม่รู้จะเรียกราคาหรือตั้งอัตรากำหนดค่าดำเนิน
การทางคดีอย่างไร และถ้ากำหนดสู้ไปก็กลัวว่าจะไม่มีใครมาจ้าง จึงใช้วิธีเปรียบเทียบกับสำนัก
กฎหมายอื่น โดยเข้าไปดูอัตราค่าบริการ ถ้าหากไม่มีก้จะใช้วิธีโทรไปปรึกษาคดีความและจะถาม
ค่าดำเนินการ เมื่อรู้แล้วก็จะมากำหนดค่าดำเนินการทางคดีให้ถูกกว่าที่อื่น เพื่อจะได้บอกกับ
ลูกความว่า " ที่นี่ถูกมาก ที่อื่นๆ แพง "  เปรียบเสมือนเป้นการแยงคดีกัน ซึ่งเราไม่มีแนวคิด
ที่จะให้มีการเปรียบเทียบค่าวิชาชีพของแต่ละสำนัก และเพื่อเป็นการช่วยให้ตัวผู้มีปัญหาทาง
กฎหมายไม่ต้องถูกหรอกให้จ้างว่าความ เพราะนักกฎหมายแต่ละท่านที่สมาชิกไปปรึกษาจะมี
แนวทางดำเนินการทางกฎหมายแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความสามารถและของแต่ละ
บุคคล  การให้ข้อเท็จจริงของปัญหาเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าอัตราคค่าวิชาชีพ เพราะเมื่อรับดำเนิน
การแล้วต้องทำให้ประสพความสำเร็จ

 มีสมาชิกหลายท่าน  ไปปรึกษาหลายสำนักกฎหมาย หรือหลายสำนักนักสืบ แล้วไปจ้างสำนัก
อื่น โดยตกหลุมของสำนักกฎหมายนั้น เพราะเขาเห็นว่าท่านต้องการราคาถูกๆ เขาก็รับดำเนิน
การให้ แต่ไม่รับรองผลงานหรือมัสัญญาใดๆ ในที่สุดก้ต้องกลับไปหานักกฎหมายคนเดิมให้
ดำเนินการให้  แบบนี้เรียกว่า " เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย "

 ดังนั้นเราจึงไม่อาจแสดงราคาให้กับสมาชิกทั่วไปทราบถึงอัตราค่าบริการต่างๆได้ เพราะ
เราไม่ต้องการให้ใครมาเปรียบเทียบค่าวิชาชีพ   เราจึงขอแนะนำท่านสมาชิก " การดำเนิน
การทางกฎหมายเป็นวิชาชีพเฉพาะตัว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ปัญหาของท่านสมาชิกต้องแก้ไขได้ "
อัตราค่าดำเนินการจะถูกหรือแพงไม่ใช้ประเด็นหลัก   หลักที่แท้งจริงคือปรึกษากฎหมายคน
กับคนไหนก็ควรใช้บริการกับคนนั้นถ้าท่านพอใจที่นักกฎหมายท่านนั้นสามารถที่จะดำเนินการ
ให้กับท่านได้จริง  ถ้าเอาวิธีการดำเนินการของนักกฎหมายอีกท่านหนึ่งมาให้นักกฎหมายอีก
ท่านหนึ่งที่มีความสามารถคนละด้านแต่เขาอยากได้เงิน ก็จะทำให้ท่านสมาชิกต้องเสียเงิน
สองต่อหรืออาจจะเสียรูปคดีที่คุณปรึกษากับคนแรกว่ามีช่องทางที่จะชนะคดี แต่ต้องมาแพ้
เพราะความเสียดายเงินของตัวท่านเอง

เราเตือนเสมอว่า " ของถูก คุณภาพย่อมถูกตาม "  ดังนั้นการจ้างผู้ใดมาดำเนินการทางกฎ
หมาย ต้องขึ้นอยู่ที่คุณภาพและความสามารถ ไม่ใช่ราคาถูกๆ เท่านั้น   

   " ถ้าทนายความหรือนักกฎหมายหรือนักสืบโง่กว่าคุณแล้ว ให้คุณหรอกจ้างราคาถูกๆ  แล้วไฉน
เลยทนายความหรือนักกฎหมายหรือนักสืบคนนั้นจะไม่โง่ในทางกฎหมายให้อีกฝ่ายหรอกจน
ชนะคดีได้เล่า"
  อุทธาหรณ์นี้เตือนผู้ที่มีความคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นในทางกฎหมายทั้งๆ
ที่ตัวเองไม่รู้กฎหมายเลย

  หากท่านสมาชิกต้องการที่จะรู้อัตราค่าวิชาชีพของนักกฎหมาย และนักสืบของเราๆ ก็ยินดีให้
ท่านดูได้ โดยท่านสามารถขอดูได้ดังนี้

ทั้งสองวิธีท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง ( ไม่มีให้เข้าดูฟรี )

จะทำอะไรขอให้ปรึกษาผู้รู้กฎหมายหรือทนายความปลอดภัยที่สุด
ยินดีให้คำปรึกษากับทุกคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เขียนข้อความได้ที่นี่ >>

ขณะนี้มีคน online อยู่ 24 ท่าน