| thailawyer | ทนาย | นักสืบ | จ่ายเช็คไม่มีเงิน | ละเมิดทางเพศ | ยึดทรัพย์ | อายัดเงินเดือน | ประนีประนอมยอมความ | กู้ยืมเงิน | ปลดหนี้บัตร | ธุรโกง | ปรึกษาส่วนตัว |


ให้เจ้าหนี้ทุกรายยอมรับชำระหนี้


ฟังบรรยายวิธีแก้ปัญหาหนี้ DVD พร้อมเอกสารประกอบข้อกฎหมายคำพิพากษา
 
เรื่อง ลูกหนี้ไม่อยากให้เจ้าหนี้ตามมายึดทรัพย์สินภายในบ้านที่ลูกหนี้อาศัยอยู่
เรื่อง  ลูกหนี้ไม่ให้เจ้าหนี้โทรทวงหนี้หรือส่งคนมาทวงหนี้ที่ทำงานที่บ้าน

ชุดละ 15,000 บาท

กลับหน้าแรก

ลูกหนี้ที่ไม่ต้องการชักดายเจ้าหนี้ และต้องการชำระหนี้กับเจ้าหนี้ทุกรายโดยที่ลูหนี้สามารถชำระได้ตามกฎหมาย เชิทางนี้
    เราจะทำให้ลูกหนี้ทั้งหลาย มีอำนาจที่จะให้เจ้าหนี้ยอมตามที่ลูหนี้ต้องการตามกฎหมาย   ลูกหนี้จะได้รู้เทคนิควิธีการต่างๆ
   ที่ทนายความไม่ยอมเปิดเผยเพราะกลัวว่า หากเปิดเผยแล้วลูกหนี้เอาไปทำเองจะไม่มาจ้างทนาย ทนายก็จะไม่มีรายได้

กลับหน้าแรก

  

    ลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนใหญ่มักจะพยายามหาเงินมาชำระเจ้าหนี้
    แต่ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปัจจุบันทำให้ลูกหนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถชำระให้เจ้าหนี้ทุกรายได้

     ลูกหนี้บางคนพยายามที่จะหาทางให้เจ้าหนี้ทุกรายยอมรับชำระเงินจากรวมกันคามที่ลูกหนี้สามารถชำระได้ตามกฎหมาย แต่ไม่มีเจ้าหนี้
     รายไหนยอมรับสักราย จะพึ่งองค์กรของรัฐ (สคบ)  หรือองค์เอกชนศูนย์ประสานงานลูกหนี้แห่ชาติ หรือชมรมหนี้บัตรเครดติ หรือชมรม
     คนเป็นหนี้ แต่ไม่มีหน่วมงานหรือชมรมใดสามารถช่วยให้เจ้าหนี้ที่รายยอมรับชำระหนี้จากลูกหนี้ได้เลย

     เราจัดบรรยายให้ลูกหนี้รู้วิธีการทางกฎหมายที่จะให้เจ้าหนี้ทุกราย ยอมรับชำระหนี้จากลูกหนี้ตามกฎหมาย โดยเจ้าหนี้ต้องยอมรับและ
     ไม่กล้าที่จะใช้กฎหมายมาบังคับลูกหนี้ให้จ่ายเงินตามที่เจ้าหนี้ต้องการ  ลูกหนี้สามารถดำเนินการได้เองโดยลูกหนี้ไม่ต้องเสียเงินไปจ้าง
     ทนายความอีกต่อไป

กลับหน้าแรก

 
สอบถามเพิ่มเติมที่ อ.สุรพล ๐๘๙-๘๑๙-๖๔๑๔

วิธีให้เจ้าหนี้ทุกรายยอมรับชำระหนี้จากลูหนี้ตามกฎหมาย
  ชื่อ * ( ระบุไทย )
  สกุล * ( ระบุไทย )
อายุ *
เพศ

   

ที่อยู่ * ( ระบุไทย )
โทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน
อีเมล์
อาชีพ     เลขสมาชิกVIP
ขอรับชุด

ไม่ให้ทวงหนี้ที่บ้านและที่ทำงาน DVDพร้อมเอกสารประกอบ ๑ ชุด 5,000 บาท
ให้เจ้าหนี้ทุกรายยอมรับชำระหนี้ตามกฎหมาย DVD พร้อมเอกสารประกอบ ๑ ชุด 15,000 บาท
ไม่ให้เจ้าหนี้ยึดทรัพย์ตามกฎหมาย DVD พร้อมเอกสารประกอบ ๑ ชุด 15,000 บาท

ขอรับ ๓ ชุด รวม 3 ชุด พร้อม DVD พร้อมเอกสารประกอบ 30,000 บาท
วันที่/เวลาสมัคร    จำนวนที่โอน

ขอคำปรึกษา โดยตรงกับนักกฏหมาย


 

       

วันนี้ท่านonlineลำดับที่ 25 คน 

<<< กลับหน้าแรก    * * * ขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ตามกฎหมายที่จะกระทำการ ไม่กระทำการใด ที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าสมาชิก * * *