| thailawyer | ทนาย | นักสืบ | จ่ายเช็คไม่มีเงิน | ละเมิดทางเพศ | ยึดทรัพย์ | อายัดเงินเดือน | ประนีประนอมยอมความ | กู้ยืมเงิน | ปลดหนี้บัตร | ธุรโกง | ปรึกษาส่วนตัว |

ไม่ให้ขายทอดตลาดบ้าน,ที่ดิน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณความแพ่งมาตรา ๓๓๑ ( แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๓๐ พ.ศ.๒๕๖๐ )บัญญัติ ไว้ว่า

มาตรา 331 ภายใต้บังคับมาตรา 332 และมาตรา 336 เมื่อได้ยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องทั้งหมดหรือบางส่วนของ
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือได้มีการส่งมอบทรัพย์สินตามสิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัดแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ถ้าไม่มีเหตุสมควร
งดการบังคับคดีไว้ก่อนให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์และกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้นหรือตามที่ศาลมีคำสั่งกำหนด หรือขายโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวง

ก่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่
ซึ่งจะ ทำการขายทอดตลาดให้บรรดาผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีซึ่งปรากฏตามทะเบียนหรือประการอื่นได้ทราบด้วย โดยจะ
ทำการขายทอดตลาดในวันหยุดงานหรือในเวลาใด ๆ นอกเวลาทำการปกติก็ได้ ทั้งนี้ กำหนดวันและเวลาขายดังกล่าวจะต้อง
ไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันยึด อายัด หรือส่งมอบทรัพย์สินนั้น

เพื่อให้การขายทอดตลาดเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีมีสิทธิเต็มที่ในการเข้าสู้ราคาเอง
หรือหาบุคคลอื่นเข้าสู้ราคาเพื่อให้ได้ราคาตามที่ตนต้องการ และเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดแล้ว
ห้ามมิให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีทั้งหลายหยิบยกเรื่องราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดมีจำนวนต่ำเกินสมควรมา
เป็นเหตุขอให้มีการเพิกถอนการขายทอดตลาดนั้นอีก


ตามกฎหมายข้างต้นเห็นได้ว่า ในการขายทอดตลาดทรัพย์จำนอง ลูกหนี้จะค้านราคาต่ำไม่ได้ แบบนี้ลูกหนี้ที่ไม่รู้กฎหมาย
ก็ตายสถานเดียว ไหนจะเสียบ้านและยังถูกเจ้าหนี้เอาไปขายราคาต่ำอีก

       สำหรับผมแล้ว แม้นกฎหมายจะบัญญัติไว้ ห้าม หยิบยกเรื่องราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดมีจำนวนต่ำเกินสมควรมา
เป็นเหตุขอให้มีการเพิกถอนการขายทอดตลาดนั้นอีก
แต่ลูกหนี้ก็สามารถ ยกเรื่องราคาที่ขายทอดตลาดมีจำนวนต่ำเกินสมควรมา
เป็นเหตุขอให้มีการเพิกถอนการขายทอดตลาดนั้นได้อีก
ส่วนรายละเอียดเอาไว้บรรยายให้ผู้ที่ต้องการจะแก้ปัญหาจริงๆ

       ต้องขอโทษลูกหนี้ทุกท่านที่ค่าบรรยายเรื่อง "วิธีแก้หนี้จำนองบ้าน,ที่ดินถูกยึดไม่ให้ขายทอดตลาด" กำหนดไว้สูง
เพื่อป้องกันไม่พวก อยากรู้และเอาไปลงในเว็บบอร์ด หรือโพส์เรียกลูกค้า ประกอบกับในการดำเนินการต้องทำตามขั้นตอน
ทางกฎหมายด้วย จึงจำเป็นกำหนดไว้สูง

       ถ้าเปรียบเทียบกับมูลค่าบ้านหรือที่ดินติดจำนองที่ต้องเสียไป กับให้ลูกหนี้มีโอกาสเอาไปขายเองไม่ให้ขาดทุน หรือให้
มีเวลารวบรวมเงินมาซื้อคืน ถือว่าคุ้มมากๆ

ปรึกษาได้ก่อนตัดสินใจ(ฟรี) โทร+ไลน์ 0863222544


ค่าดำเนินการ 3,000 บาท/ครั้ง  

กรอกรายละเอียด
  ชื่อ * ( ระบุไทย )
  สกุล * ( ระบุไทย )
อายุ *
เพศ

   

ที่อยู่ * ( ระบุไทย )
โทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน
อีเมล์
อาชีพ     เลขสมาชิกVIP
ต้องการ

งดขายทอดตลาดบ้าน : ที่ดิน

สอบถาม (ฟรี) ขอปรึกษาสอบถามก่อนตัวสินใจ(ฟรี)
วันที่/เวลา    จำนวนที่โอน

ขอคำปรึกษา โดยตรงกับนักกฏหมาย


 

       

วันนี้ท่านonlineลำดับที่ 81 คน 

<<< กลับหน้าแรก    * * * ขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ตามกฎหมายที่จะกระทำการ ไม่กระทำการใด ที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าสมาชิก * * *