TV Online ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.

 ชมรมคนปลดหนี้ & ล้มบนกองฟูก
- ต้องการให้ช่วยแก้ปัญหาหนี้ ถูกทวงหนี้ นายจ้างเอาเปรียบ ถูกให้ออกจากงาน อยากล้มบนกองฟูก
- เราจะช่วยท่านปลดหนี้(ชักดาบ)ตามวิธีทางกฎหมาย

หนี้ บัตรเครดิต แก้ปัญหาหนี้ ชมรมปลดหนี้ ถูกทวงหนี้
  หน้าเว็บหลัก      หน้าหลักบอร์ด      ตั้งคำถาม      ค้นหา      สมัครเข้าชมรมคนปลดหนี้   
สมาชิกบอร์ด ออนไลน์ 23 ท่าน  
:: สมาชิกเข้าระบบ | ชื่อเข้าระบบ :: รหัสผ่าน :
:: ผู้ดูแลระบบ เฉพาะเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเท่านั้น
ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ ย้อนกลับ | ถัดไป
 • การเอาทรัพยืสินไปใช้หนี้เงินกู้ยืม (ที่ดิน,เครื่องจักร)อาจเป็นโมฆะได้ (ฎีกาที่ 379/2534)
  เรื่อง ใช้หนี้เงินกู้ยืมด้วยอย่างอื่น(ที่ดิน,เครื่องจักร)อาจเป็นโมฆะได้ มีลูกหนี้จำนวนไม่น้อยที่ไปกู้ยืมเงินมาแล้วไม่สามารถใช้หนี้คืนเจ้าหนี้ได้ ทำให้ชีวิตเป็นทุกข์ เพราะต้องเป็นกังวลว่าจะถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้องเมื่อไหร่ ไม่อยากขึ้นโรงขึ้นศาล ลูกหนี้บางรายไม่มีเงินสดนำไปใช้หนี้จึงนำทรัพย์สินที่มีอยู่ไปตีใช้หนี้เงินแทน ซึ่งหากเจ้าหนี้ยอมรับเอาทรัพย์สินนั้นก็จะทำให้หนี้เป็นอันระงับไป แต่ถ้าหากผู้กู้และผู้ให้กู้ยืมเงินทำสัญญากันไว้ล่วงหน้าว่า หากไม่สามารถนำเงินมาชำระหนี้ได้ ก็ให้ผู้กู้โอนทรัพย์สิน….(ระบุทรัพย์สิน) เป็นของผู้ให้กู้แทนการชำระหนี้ เช่นนี้ สัญญานี้เป็นโมฆะในส่วนที่ใช้ทรัพย์สินแทนเงินกู้ กล่าวคือ ข้อความที่ให้โอนทรัพย์สินแทนการชำระหนี้เงินกู้นั้นไม่สามารถบังคับได้ เพราะเป็นการขัดต่อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แต่สัญญากู้ยืมเงินยังคงบังคับได้ ดังเช่นฎีกานี้ ฎีกาที่ 379/2534 ข้อความในสัญญากู้ที่ว่า “และถ้าข้าพเจ้าไม่นำเงินต้นและดอกเบี้ยมาชำระภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันทำสัญญานี้ ข้าพเจ้ายอมยกที่ดินแปลงนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านแทนเงินกู้” นั้น ไม่ระบุให้ปรากฏว่าที่ดินแปลงพิพาทมีราคาเท่าใด เท่ากับราคาในท้องตลาดในเวลาและ ณ สถานที่ส่งมอบหรือไม่ ก็ไม่ปรากฏ ข้อความดังกล่าวจึงขัดกับ ป.พ.พ.มาตรา 656 วรรคสอง โดยชัดแจ้ง ตกเป็นโมฆะตามมาตรา 656 วรรคสาม ผู้ให้กู้จึงไม่มีสิทธิฟ้องให้ผู้กู้โอนที่ดินให้ได้ ป.พ.พ. มาตรา ๖๕๖ บัญญัติไว้ว่า ถ้าทำสัญญากู้ยืมเงินกัน และผู้กู้ยืมยอมรับเอาสิ่งของ หรือทรัพย์สิน อย่างอื่นแทนเงินจำนวนนั้นไซร้ ท่านให้คิดเป็นหนี้เงินค้างชำระ โดยจำนวนเท่ากับราคาท้องตลาดแห่งสิ่งของ หรือทรัพย์สินนั้น ในเวลาและ ณ สถานที่ส่งมอบ ถ้าทำสัญญากู้ยืมเงินกัน และผู้ให้กู้ยืมยอมรับเอาสิ่งของ หรือทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นการชำระหนี้แทนเงินที่กู้ยืมไซร้ หนี้อันระงับไป เพราะการชำระเช่นนั้น ท่านให้คิดเป็นจำนวนเท่ากับราคาท้องตลาดแห่งสิ่งของ หรือทรัพย์สินนั้น ในเวลาและ ณ สถานที่ส่งมอบ ความตกลงกันอย่างใดๆ ขัดกับข้อความ ดั่งกล่าวมานี้ ท่านว่า เป็นโมฆะ สรุปคือ หากจะกำหนดให้ตีทรัพย์สินแทนการชำระหนี้เงินกู้ยืมไว้ล่วงหน้าเป็นโมฆะ แต่ถ้ามีข้อความระบุไว้ว่าทรัพย์สินนั้นต้องคิดราคาตามราคาท้องตลาด ในเวลา และ ณ สถานที่ส่งมอบ เช่นนี้ ใช้บังคับได้ไม่เป็นโมฆะ

  โดย : Administrator วัน-เวลา : 21 มีนาคม 2557 | 22:04:56   From ip : 58.8.8.118

  ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
  อีเมลล์ (E-mail) :
  แสดงความคิดเห็น :
  ภาพประกอบ :
  ** สูงสุด 6 ภาพ ต่อการโพส 1 ครั้งคะ ใช้ภาพที่เป็นสกุล .jpg, .gif, .png นะคะ ชื่อไฟล์ขอเป็นภาษาอังกฤษนะคะ

  รหัสอ้างอิง :

    


  http://www.thailawyer.net/ ให้คุณมากกว่าที่คุณคิด