TV Online ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.

 ชมรมคนปลดหนี้ & ล้มบนกองฟูก
- ต้องการให้ช่วยแก้ปัญหาหนี้ ถูกทวงหนี้ นายจ้างเอาเปรียบ ถูกให้ออกจากงาน อยากล้มบนกองฟูก
- เราจะช่วยท่านปลดหนี้(ชักดาบ)ตามวิธีทางกฎหมาย

หนี้ บัตรเครดิต แก้ปัญหาหนี้ ชมรมปลดหนี้ ถูกทวงหนี้
  หน้าเว็บหลัก      หน้าหลักบอร์ด      ตั้งคำถาม      ค้นหา      สมัครเข้าชมรมคนปลดหนี้   
สมาชิกบอร์ด ออนไลน์ 23 ท่าน  
:: สมาชิกเข้าระบบ | ชื่อเข้าระบบ :: รหัสผ่าน :
:: ผู้ดูแลระบบ เฉพาะเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเท่านั้น
ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ ย้อนกลับ | ถัดไป
 • ความรับผิดของผู้ปกครองต่อผู้เยาว์ที่ผู้เยาว์กระทำละมิดทางอาญาต่อบุคคลอื่น (พ่อแม่มีสิทธิติดคุกเพราะลูก)

  ปัจจุบันมีเด็กกระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอม ผู้ปกครองไม่เอาใจใส่เต็มที่ เมื่อเกิดคดีความขึ้นมา ผู้ปกครองต้องรับผิด ถ้ามีการกระทำเข้าข่ายข้อห้ามตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 กำหนด ซึ่งมีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน และมีโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท

  ทนายคลายทุกข์จึงขอนำบทลงโทษผู้ปกครองมาให้เพื่อนสมาชิกได้ศึกษากัน

  มาตรา ๒๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ห้ามมิให้ผูใดกระทำการดังต่อไปนี้

  (๑) กระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก

  (๒) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจำเป็นแกการดำรงชีวิตหรือรักษาพยาบาลแกเด็กที่อยู่ในความดูแลของตนจนน่าจะเกิดอันตรายแกร่างกายหรือจิตใจของเด็ก

  (๓) บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำความผิด

  (๔) โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพรด้วยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่ญาติของเด็กเว้นแต่เป็นการกระทำของทางราชการหรือไดรับอนุญาตจากทางราชการแลว

  (๕) บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม หรือกระทำด้วยประการใดให้เด็กไปเป็นขอทาน เด็กเร่ร่อน หรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทานหรือการกระทำผิด หรือกระทำด้วยประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากเด็ก

  (๖) ใช้จ้างหรือวานเด็กให้ทำงานหรือกระทำการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต หรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก

  (๗) บังคับ ขู่เข็ญใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬาหรือให้กระทำการใดเพื่อแสวงหาประโยชนทางการค้าอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือมีลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก

  (๘) ใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใดหรือเข้าไปในสถานที่เล่นการพนัน สถานค้าประเวณี หรือสถานที่ที่ห้ามมิให้เด็กเขา

  (๙) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพื่อการใด

  (๑๐) จำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แกเด็ก เว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งมี โทษตามกฎหมายอื่นที่หนักกว่าก็ให้ลงโทษตามกฎหมายนั้น

  มาตรา ๒๗ ห้ามิให้ผูใดโฆษณาหรือเผยแพรทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใด ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผูปกครอง โดยเจตนาที่จะทำให้ เกิดความเสียหายแกจิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชนอื่นใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชนสำหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ

  มาตรา ๗๘ ผูใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ ต องระวางโทษจำคุกไม่ เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  มาตรา ๗๙ ผูใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๖๑ ตองระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


  โดย : Administrator วัน-เวลา : 9 มิถุนายน 2553 | 18:09:32   From ip : 183.89.224.187

  ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
  อีเมลล์ (E-mail) :
  แสดงความคิดเห็น :
  ภาพประกอบ :
  ** สูงสุด 6 ภาพ ต่อการโพส 1 ครั้งคะ ใช้ภาพที่เป็นสกุล .jpg, .gif, .png นะคะ ชื่อไฟล์ขอเป็นภาษาอังกฤษนะคะ

  รหัสอ้างอิง :

    


  http://www.thailawyer.net/ ให้คุณมากกว่าที่คุณคิด