TV Online ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.

 ชมรมคนปลดหนี้ & ล้มบนกองฟูก
- ต้องการให้ช่วยแก้ปัญหาหนี้ ถูกทวงหนี้ นายจ้างเอาเปรียบ ถูกให้ออกจากงาน อยากล้มบนกองฟูก
- เราจะช่วยท่านปลดหนี้(ชักดาบ)ตามวิธีทางกฎหมาย

หนี้ บัตรเครดิต แก้ปัญหาหนี้ ชมรมปลดหนี้ ถูกทวงหนี้
  หน้าเว็บหลัก      หน้าหลักบอร์ด      ตั้งคำถาม      ค้นหา      สมัครเข้าชมรมคนปลดหนี้   
สมาชิกบอร์ด ออนไลน์ 23 ท่าน  
:: สมาชิกเข้าระบบ | ชื่อเข้าระบบ :: รหัสผ่าน :
:: ผู้ดูแลระบบ เฉพาะเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเท่านั้น
ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ ย้อนกลับ | ถัดไป
 • กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาดพ.ศ. ๒๕๕๔

  หน้า ๔๘

  เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๕ ราชกิจจานุเบกษา ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

  กฎกระทรวง

  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด.. ๒๕๕๔

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา () แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย

  วิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช ๒๔๗๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย

  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ) .. ๒๕๔๓ ประกอบกับมาตรา ๓๐๘ แห่งประมวลกฎหมาย

  วิธีพิจารณาความแพ่ง อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ

  ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑

  และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจ

  ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

  ข้อ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

  ข้อ ประกาศของอธิบดีที่ออกตามกฎกระทรวงนี้เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

  ข้อ ในกฎกระทรวงนี้“เจ้าของทรัพย์” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองทรัพย์ที่จะขายทอดตลาดและให้หมายความรวมถึงเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมหรือผู้มีสิทธิครอบครองร่วมด้วย“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายความว่า เจ้าหนี้ตามคำพากษา ลูกหนี้ตามคำพิพากษา เจ้าของทรัพย์ ผู้รับจำนำ ผู้รับจำนอง ผู้ร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับทรัพย์ตามที่ปรากฏทางทะเบียน หรือผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด

   

  “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมบังคับคดี

  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

  หน้า ๔๙

  เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๕ ราชกิจจานุเบกษา ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

  หมวด

  ประกาศขายทอดตลาด

  ข้อ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับแจ้งคำสั่งอนุญาตให้ขายทอดตลาดจากศาลแล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดโดยเร็ว

  ข้อ ประกาศขายทอดตลาดให้จัดทำเป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีกำหนดการประกาศขายทอดตลาดอาจทำเป็นข้อมูลเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้

  ข้อ ประกาศขายทอดตลาดมีรายการ ดังต่อไปนี้

  () ชื่อศาลและหมายเลขคดีแดง

  () ชื่อคู่ความ

  () สถานที่ขายทอดตลาด

  () วันและเวลาในการขายทอดตลาด

  () รายละเอียดของทรัพย์ที่จะขายและภาระติดพัน

  () กรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์จะต้องมีแผนที่แสดงบริเวณที่ตั้งและรายละเอียดของบริเวณโดยรอบ

  () ราคาเริ่มต้นที่ใช้ในการขายทอดตลาด

  () เงื่อนไขและข้อสัญญา ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดที่ผู้เสนอราคาสูงสุดต้องตกลงผูกพันกับการเสนอราคาดังกล่าว และเงื่อนไขอื่นใดตามที่กำหนดในระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีและกระทรวงยุติธรรม

  หากมีรายการดังต่อไปนี้ ก็ให้ระบุไว้ในประกาศขายทอดตลาดด้วย

  () ราคาประเมินของสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

  () ราคาประเมินของผู้เชี่ยวชาญการประเมินราคา

  () ราคาประเมินของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา เจ้าของทรัพย์ ผู้รับจำนำ หรือผู้รับจำนอง

  () ราคาที่จดทะเบียนจำนำ จดทะเบียนจำนอง หรือที่จดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรมครั้งสุดท้าย

  () ราคาประเมินของสำนักงานวางทรัพย์กลาง

  () ราคาหรือมูลค่าที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งเป็นสถาบันการเงินแจ้งต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

  หรือหน่วยงานราชการอื่นของปีที่จะขายทอดตลาดหรือของปีที่แจ้งครั้งสุดท้าย

  () ราคาที่มีผู้คัดค้าน

  อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีอาจประกาศกำหนดรายการอื่นเพิ่มเติมในประกาศ

  ขายทอดตลาดได้

  ข้อ ในการประกาศขายทอดตลาดแต่ละครั้ง หากเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรกำหนด

  รายการเพิ่มเติมนอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ สำหรับการขายทอดตลาดครั้งนั้น ก็ให้ดำเนินการได้

  แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี

  หน้า ๕๐

  เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๕ ราชกิจจานุเบกษา ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

  หมวด

  การกำหนดราคาเริ่มต้นและการประกาศขายทอดตลาด

  ข้อ ภายใต้บังคับข้อ ๑๓ ในกรณีทรัพย์ที่จะขายทอดตลาดเป็นทรัพย์ที่มีราคาหรือมูลค่า

  ตามที่กำหนดไว้ในข้อ วรรคสอง () () () () () หรือ () หรือราคาเช่าซื้อ หรือราคา

  ให้เช่าแบบลิสซิ่ง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีใช้ราคาที่สูงที่สุดเป็นราคาเริ่มต้นที่ใช้ในการขายทอดตลาด

  ในกรณีทรัพย์ที่จะขายทอดตลาดเป็นทรัพย์ที่มีราคาเช่าซื้อหรือราคาให้เช่าแบบลิสซิ่ง

  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีคิดหักดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในราคาเช่าซื้อหรือราคาให้เช่าแบบลิสซิ่งนั้น แล้วให้คิด

  ค่าหักเสื่อมราคาเป็นรายปีตามอัตราที่อธิบดีประกาศกำหนดก่อน

  ข้อ ในการประกาศขายทอดตลาดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการดังต่อไปนี้

  () ส่งประกาศขายทอดตลาดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทราบก่อนวันขายทอดตลาดตามที่กฎหมาย

  กำหนด ในกรณีที่มีผู้มีส่วนได้เสียแต่ละประเภทมากกว่าหนึ่งราย ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งประกาศ

  ขายทอดตลาดให้บุคคลเหล่านั้นทุกราย และสำหรับลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือเจ้าของทรัพย์ ให้เจ้าพนักงาน

  บังคับคดีส่งให้ ภูมิลำเนาหรือสถานที่อันเป็นถิ่นที่อยู่ หรือสำนักทำการงานที่เป็นปัจจุบัน

  ในกรณีที่ต้องปิดประกาศขายทอดตลาด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศนั้นให้แน่นหนา

  ในที่ที่สามารถมองเห็นหรือสังเกตได้ชัดเจน ตัวอาคารหรือที่อยู่อาศัยหรือสำนักทำการงาน รั้ว

  หรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคารหรือที่อยู่อาศัยหรือสำนักทำการงานนั้น

  () ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีโฆษณาประกาศขายทอดตลาดในเว็บไซต์ต่าง ที่เป็นที่รู้จัก

  หรือเป็นที่แพร่หลายกันโดยทั่วไปก่อนวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน โดยให้อธิบดีประกาศ

  กำหนดเว็บไซต์ดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

  () ในกรณีที่เห็นสมควร เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจให้โฆษณาประกาศขายทอดตลาด

  ในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายก่อนวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่าห้าวันด้วยก็ได้

  () ปิดประกาศขายทอดตลาดก่อนวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน สถานที่

  ขายทอดตลาดและสถานที่ราชการสำคัญตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

  อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีอาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการส่งประกาศ

  ขายทอดตลาดและการปิดประกาศขายทอดตลาดเพิ่มเติมได้ แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้

  ข้อ ๑๐ ก่อนการขายทอดตลาด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีตรวจสอบว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกรายได้

  ทราบถึงการประกาศขายทอดตลาดนั้นแล้วหรือไม่ แล้วให้บันทึกการตรวจสอบนั้นไว้เพื่อให้สามารถ

  ตรวจสอบได้ ในกรณีที่ไม่อาจตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสียรายใดให้บันทึกเหตุแห่งการไม่อาจตรวจสอบ

  ได้ไว้ด้วย

  หน้า ๕๑

  เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๕ ราชกิจจานุเบกษา ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

  หมวด

  คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์

  ข้อ ๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์”

  ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน รองปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ

  บริหารความยุติธรรม อธิบดีกรมบังคับคดี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เลขาธิการ

  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

  การฟอกเงิน ผู้อำนวยการสำนักบังคับคดีอาญาและบังคับใช้กฎหมาย กระทรวงยุติธรรม ผู้อำนวยการ

  สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมสรรพากร ผู้แทนสมาคม

  ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ผู้แทนคณะกรรมการ

  การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้งซึ่งเป็นผู้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญ

  ด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การประเมินราคาทรัพย์สิน หรือการขายทอดตลาด

  ทรัพย์สิน จำนวนห้าคน เป็นกรรมการ และข้าราชการในกรมบังคับคดีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ

  ชำนาญการพิเศษเป็นเลขานุการ

  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้แต่ไม่เกิน

  สองวาระติดต่อกัน

  ข้อ ๑๒ คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์มีอำนาจกำหนดราคาทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้

  () กรณีที่มีการโต้แย้งหรือมีข้อสงสัยจากผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการกำหนดราคาเริ่มต้น

  และไม่สามารถหาข้อยุติได้ภายในสิบห้าวัน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งเรื่องให้คณะกรรมการกำหนด

  ราคาทรัพย์วินิจฉัยชี้ขาด

  () กรณีที่ทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดเป็นสังหาริมทรัพย์ และเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือผู้มี

  ส่วนได้เสียไม่สามารถหาราคาประเมินหรือไม่สามารถตกลงกันกำหนดราคาเพื่อใช้เป็นราคาเริ่มต้นที่แจ้ง

  ในประกาศขายทอดตลาดได้ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเสนอราคาพร้อมหลักฐานอ้างอิงของผู้มีส่วนได้เสีย

  ให้คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์สินพิจารณาวินิจฉัย แล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดีใช้ราคา

  ที่คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์กำหนดนั้นเป็นราคาเริ่มต้นที่แจ้งในประกาศขายทอดตลาด

  () กรณีที่ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีในขณะยึดทรัพย์หรือราคาประเมิน

  ของสำนักงานวางทรัพย์กลางมีราคาตั้งแต่ห้าสิบล้านบาทขึ้นไป

  () กรณีที่ไม่มีผู้เสนอราคาในการขายทอดตลาด และผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีให้ดูแลการ

  ขายทอดตลาด ผู้อำนวยการกองบังคับคดี หรือผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัด แล้วแต่กรณี

  เห็นสมควรเสนอเรื่องให้คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์พิจารณากำหนดราคาทรัพย์ใหม่

  คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ให้เป็นที่สุด

  หน้า ๕๒

  เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๕ ราชกิจจานุเบกษา ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

  ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้ง

  คณะอนุกรรมการกำหนดราคาทรัพย์กรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ประจำภาค

  โดยคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมหรือข้าราชการ

  กระทรวงยุติธรรมตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับผู้บริหารต้นเป็นประธาน และข้าราชการของกรมบังคับคดี

  ตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการพิเศษจำนวนสามคน ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมธนารักษ์ ผู้แทน

  กรมสรรพากร และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์

  สังคมศาสตร์ การประเมินราคาทรัพย์สิน หรือการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนวนสามคนเป็นอนุกรรมการ

  และข้าราชการของกรมบังคับคดีตำแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับชำนาญการเป็นเลขานุการ

  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้แต่ไม่เกิน

  สองวาระติดต่อกัน

  ให้คณะอนุกรรมการกำหนดราคาทรัพย์กรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการกำหนดราคา

  ทรัพย์ประจำภาคมีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาประเมินและราคาที่ซื้อขายกันใน

  ท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่เพื่อรายงานให้คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์

  ทราบเป็นข้อมูล หรือพิจารณากำหนดราคาประเมินกลางของทรัพย์ที่จะขายทอดตลาดตามที่

  คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์แจ้งให้ดำเนินการ

  เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี

  ประกาศกำหนดจำนวนภาคไม่เกินเก้าภาคและจังหวัดที่อยู่ในแต่ละภาค

  ข้อ ๑๔ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งและการดำ เนินการประชุม

  ของคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกำหนด และให้นำมาใช้บังคับกับ

  คณะอนุกรรมการกำหนดราคาทรัพย์กรุงเทพมหานครและคณะอนุกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ประจำภาค

  ด้วยโดยอนุโลม

  ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยความ

  เห็นชอบของกระทรวงการคลัง

  หมวด

  การเสนอราคา

  ข้อ ๑๕ ผู้เข้าเสนอราคาต้องแสดงความจำนงเข้าเสนอราคา โดยยื่นหลักฐานต่อเจ้าพนักงาน

  บังคับคดีก่อนหรือในวันขายทอดตลาด ดังต่อไปนี้

  () สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง

  () สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลในกรณีที่เป็นนิติบุคคล

  () หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่เข้าเสนอราคาแทนบุคคลอื่น

  หน้า ๕๓

  เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๕ ราชกิจจานุเบกษา ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

  () สัญญาหรือข้อตกลงผูกพันกับกรมบังคับคดีในการเสนอราคา

  ข้อ ๑๖ เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องกำหนดให้ผู้เข้าเสนอราคาวางหลักประกันก่อนเข้าเสนอ

  ราคา ดังนี้

  () ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นไม่เกินยี่สิบล้านบาท ให้วางหลักประกันร้อยละห้า

  () ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นเกินยี่สิบล้านบาทแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท ให้วางหลักประกัน

  ร้อยละห้าแต่ไม่เกินสองล้านบาท

  () ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นเกินหนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป ให้วางหลักประกันร้อยละห้าแต่ไม่เกิน

  สามล้านบาท

  หลักเกณฑ์และวิธีการการวางหลักประกันให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด โดยความ

  เห็นชอบของรัฐมนตรี

  หลักประกันดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้คืนแก่ผู้เข้าเสนอราคาเมื่อสิ้นสุดการขายทอดตลาดและ

  ผู้เข้าเสนอราคานั้นไม่มีข้อผูกพันใด กับการเสนอราคาหรือการขายทอดตลาดนั้น และให้ถือเอา

  หลักประกันนั้นเป็นมัดจำและการชำระราคาที่เสนอสูงสุดของผู้นั้นบางส่วนเมื่อได้มีการเคาะไม้ขายแก่

  บุคคลนั้น

  ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ผู้เข้าเสนอราคาไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๕ หรือข้อ ๑๖ ให้เจ้าพนักงานบังคับ

  คดีสั่งไม่อนุญาตให้ผู้นั้นเสนอราคาในการขายทอดตลาดนั้น

  หมวด

  การขายทอดตลาด

  ข้อ ๑๘ เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการขายทอดตลาดให้เป็นไปด้วย

  ความถูกต้องและเป็นธรรม และต้องป้องกันมิให้มีการสมยอมในการเสนอราคาหรือกระทำการใดที่ทำให้

  เสียความยุติธรรมทั้งในการดำเนินการของเจ้าพนักงานบังคับคดีและในการขายทอดตลาด

  หากเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่า ผู้เข้าเสนอราคาหรือบุคคลที่อยู่ในห้องขายทอดตลาดรายใด

  มีพฤติการณ์ที่อาจทำให้การขายทอดตลาดไม่เป็นไปตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง หรือรบกวนการขาย

  ทอดตลาดหรือการดำเนินการของเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีสั่งให้ผู้นั้นออกนอกห้อง

  ขายทอดตลาด และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิเสธการเสนอราคาของผู้นั้น หากผู้นั้นประสงค์

  จะอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีให้อุทธรณ์ไปยังอธิบดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี

  ประกาศกำหนด คำสั่งของอธิบดีให้เป็นที่สุด

  ข้อ ๑๙ ในการขายทอดตลาด เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องแจ้งให้ผู้เข้าเสนอราคาทราบถึงวาระ

  การขายและรายละเอียดของทรัพย์ที่จะขายทอดตลาด ตำแหน่งที่ตั้งหรือที่อยู่ และภาระผูกพัน

  ของทรัพย์นั้น รวมถึงชื่อศาล หมายเลขคดีแดง ชื่อคู่ความ และรายชื่อผู้มีส่วนได้เสีย แล้วจึงให้ผู้เข้า

  เสนอราคาเสนอราคาด้วยวาจาหรือโดยวิธีอื่นที่อธิบดีประกาศกำหนด

  หน้า ๕๔

  เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๕ ราชกิจจานุเบกษา ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

  ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ทรัพย์ที่จะขายทอดตลาดเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นสังหาริมทรัพย์

  ที่มีทะเบียน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย

  ของทะเบียน หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง และภาระติดพันของทรัพย์นั้นก่อน

  แล้วให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาทำข้อตกลงหรือสัญญารับรองความถูกต้องนั้นไว้ หากเจ้าหนี้ตามคำ

  พิพากษาไม่ยอมตรวจสอบหรือไม่ยอมทำข้อตกลงหรือสัญญารับรองความถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานบังคับ

  คดีปิดประกาศแจ้งในที่เปิดเผย สถานที่ขายทอดตลาด เพื่อให้ผู้เข้าเสนอราคาทราบก่อนเริ่มการขาย

  ทอดตลาดถึงการที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไม่ยอมตรวจสอบหรือไม่ยอมทำข้อตกลงหรือสัญญารับรอง

  ความถูกต้องนั้น

  ข้อ ๒๑ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเริ่มการขายทอดตลาดจากราคาเริ่มต้นที่แจ้งในประกาศขาย

  ทอดตลาด ทั้งนี้ เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจกำหนดอัตราการเพิ่มของการเสนอราคาแต่ละครั้งด้วยก็ได้

  ข้อ ๒๒ ในการขายทอดตลาด หากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวโดยไม่มีการแข่งขันเสนอราคา

  หากไม่มีลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือเจ้าของทรัพย์ หรือผู้ขอเฉลี่ยทรัพย์ หรือผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับ

  ทรัพย์ตามที่ปรากฏทางทะเบียน มาดูแลการขายทอดตลาดและราคานั้นยังไม่เพียงพอแก่การชำระหนี้

  ของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนทรัพย์ออกจากการขายทอดตลาดเพื่อทำการ

  ขายทอดตลาดใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

  ในการขายทอดตลาด ถ้าไม่มีผู้เสนอราคาตามเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนด ให้เจ้าพนักงาน

  บังคับคดีถอนทรัพย์ออกจากการขายทอดตลาดเพื่อทำการขายทอดตลาดใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

  ที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี

  ข้อ ๒๓ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดแล้ว ให้เจ้าพนักงาน

  บังคับคดีดำเนินการให้ผู้เสนอราคาสูงสุดนั้นชำระราคาส่วนที่เหลือแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีตามเงื่อนไข

  และข้อสัญญาที่ทำสัญญาหรือทำข้อตกลงผูกพันไว้

  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาสูงสุดจะต้องหาแหล่งเงินกู้ที่เป็นสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินกู้อื่น

  ให้สถาบันการเงินหรือแหล่งเงินกู้อื่นนั้นสามารถเข้าถึงตัวทรัพย์เพื่อประเมินราคาทรัพย์สำหรับใช้

  ประกอบการพิจารณาการกู้ยืมของผู้เสนอราคาสูงสุดได้ โดยให้ผู้เสนอราคาสูงสุดยื่นคำร้องต่ออธิบดี

  และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ทรัพย์นั้นอันเนื่องมาจากการเข้าถึงตัวทรัพย์ ให้ผู้เสนอราคาสูงสุด

  เป็นผู้รับผิดชอบ

  เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจอนุญาตให้เลื่อนการชำระราคาส่วนที่เหลือได้ ตามหลักเกณฑ์

  และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดแต่ไม่เกินสองครั้ง ละไม่เกินสามเดือน

  ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาสูงสุดไม่ชำระราคาส่วนที่เหลือตามข้อ ๒๓ ให้เจ้าพนักงาน

  บังคับคดีมีคำสั่งให้นำทรัพย์นั้นออกขายทอดตลาดใหม่และให้ริบหลักประกันที่ผู้เสนอราคาสูงสุดนั้น

  วางไว้ตามข้อ ๑๖

  หน้า ๕๕

  เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๕ ราชกิจจานุเบกษา ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

  ในการขายทอดตลาดครั้งใหม่ หากได้ราคาสูงสุดต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ผู้เสนอราคาสูงสุดเดิม

  เสนอไว้ในการขายทอดตลาดครั้งก่อน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการให้ผู้เสนอราคาสูงสุดเดิมนั้น

  ชำระราคาส่วนต่างที่ขาดอยู่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ขายทอดตลาดครั้งใหม่เสร็จสิ้น และให้

  เจ้าพนักงานบังคับคดีเรียกให้ผู้เสนอราคาสูงสุดเดิมชำระค่าปรับเนื่องจากการไม่ชำระราคาส่วนที่เหลือ

  ตามวรรคหนึ่งในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีภายในสามเดือนนับแต่วันที่ผู้เสนอราคาสูงสุดในการ

  ขายทอดตลาดครั้งใหม่นั้นชำระราคาเสร็จ

  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดให้ผู้เข้าเสนอราคาทุกรายทำสัญญาหรือข้อตกลงผูกพันเกี่ยวกับ

  เงื่อนไขตามวรรคหนึ่งและวรรคสองก่อนการเข้าเสนอราคาทุกครั้ง

  ข้อ ๒๕ เมื่อได้รับชำระราคาครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งมอบทรัพย์ที่ขาย

  ทอดตลาดให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดโดยเร็ว

  ในกรณีทรัพย์ที่ขายทอดตลาดเป็นทรัพย์มีทะเบียน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งเป็นหนังสือ

  ให้นายทะเบียนจดทะเบียนโอนทรัพย์นั้นให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุด

  ข้อ ๒๖ ในกรณีมีการยื่นคำ ร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีคำ สั่งเพิกถอนการขายทอดตลาด

  ตามมาตรา ๓๐๙ ทวิ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานศาลถึงข้อเท็จจริงในการดำเนินการขายทอดตลาด

  และปฏิบัติตามคำสั่งศาล

  ข้อ ๒๗ เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจจัดให้มีการขายทอดตลาดโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตาม

  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี

  แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้

  ข้อ ๒๘ เมื่อมีการร้องเรียนหรือมีเบาะแสว่า การขายทอดตลาดครั้งใดอาจมีการสมยอมราคา

  หรือคบคิดกันฉ้อฉลในระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในการสู้ราคาหรือมีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ หากฟังได้ว่ามีมูล ให้รัฐมนตรีสั่งการให้มีการ

  ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การขายทอดตลาดเป็นไปโดยถูกต้องและเป็นธรรม

  ข้อ ๒๙ ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาว่าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด

  ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ อาจไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ พื้นที่ หรือลักษณะ

  ของทรัพย์ในการขายทอดตลาดครั้งใด ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการ

  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดได้ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้

  ให้ไว้ วันที่ พฤษภาคม .. ๒๕๕๔

  พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

  หน้า ๕๖

  เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๕ ราชกิจจานุเบกษา ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

  หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๐๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธี

  พิจารณาความแพ่ง ได้กำหนดว่า เมื่อศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สิน

  ที่ยึดได้แล้ว การขายทอดตลาดนั้นให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง

  และพาณิชย์ และกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้น แต่ปัจจุบันยังไม่มีการออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การขาย

  ทอดตลาดบังคับใช้ สมควรออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด

  โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อให้การขายทอดตลาดทรัพย์สินเป็นไปอย่าง


  โดย : Administrator วัน-เวลา : 1 กันยายน 2554 | 8:06:16   From ip : 58.8.114.14

  ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
  อีเมลล์ (E-mail) :
  แสดงความคิดเห็น :
  ภาพประกอบ :
  ** สูงสุด 6 ภาพ ต่อการโพส 1 ครั้งคะ ใช้ภาพที่เป็นสกุล .jpg, .gif, .png นะคะ ชื่อไฟล์ขอเป็นภาษาอังกฤษนะคะ

  รหัสอ้างอิง :

    


  http://www.thailawyer.net/ ให้คุณมากกว่าที่คุณคิด